ഗുണമേന്മ

കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നിയോൺ അടയാളം പ്രധാന പ്രക്രിയ : LED നിയോൺ ഫ്ലെക്സ് ട്യൂബ് + അക്രിലിക് പ്ലേറ്റ് = നിയോൺ അടയാളം

ഉപഭോക്താക്കളുടെ സംതൃപ്തിക്കായി, എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നിരവധി കർശനമായ പരിശോധനകൾക്കും പരിശോധനകൾക്കും വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും CE, ROSH സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(5) Cut acrylic Plate2
(5) Cut acrylic Plate
(6) Aging test
(4) Acrylic plate1
(1) Machine for led neon flex tube1
(3) Warehouse for LED neon flex tube1
(2) 16 color led neon flex tube production line1